رسانه مرجع بخش خصوصی کشور

یادداشت


اقتصاد ايران دوران ركود را سپري مي‌كند و براي رهايي از اين ركود نفسگير چه چاره‌اي بهتر از توسعه صادرات وجود دارد. امروز بخش خصوصي ايران بيش از هرزمان ديگري به بازارهاي صادراتي به عنوان اصلي اساسي پيش روي خود نگاه مي‌كند. فضاي اقتصادي پساتحريم و بازشدن درهاي اقتصاد جهاني به روي ايران...
همان‌گونه که در این‌ سال‌ها با جهش دو، سه برابری نرخ ارز مواجه بودیم اما همراه با آن، شاهد هیچ اتفاق مثبتی در تولید نبودیم، چراکه اثرات مخرب این اتفاق، مانند افزایش نرخ تورم، زودتر از فواید رقابت‌پذیری آن آشکار شد.   تحلیل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌...
اقدام دولت و رييس‌جمهور در مورد ارايه بسته سياستي دوم خروج از ركود را مي‌توان از چند زاويه مورد تحليل قرار داد. اينكه دولت به درستي درك كرده كه اقتصاد ايران در ركود مطلق قرار دارد و نياز است تا بازنگري اساسي در ساختارهاي اقتصادي كشور صورت گيرد، قابل تقدير است ولي از سوي ديگر آنچه به عنوان...